Bewust Holistisch - Praktijk voor natuurlijke geneeswijzen

 

Privacy Statement.

Bewust Holistisch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70226334, met vestigingsadres Rijzendeweg 2A, 4634 TX Woensdrecht, hierna te noemen: Bewust Holistisch, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bewust Holistisch houdt zich in alle gevallen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bewust Holistisch zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via info@bewust-holistisch.nl of 06-11308940.

  Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Bewust Holistisch verwerkt ten behoeve van het verlenen van goede zorg en een juiste bedrijfsuitvoering conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bewust Holistisch kan hiervoor de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Voornaam/ voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Polisnummer zorgverzekeraar;
 • Naam zorgverzekeraar;
 • Naam en nummer huisarts.

Uw persoonsgegevens worden door Bewust Holistisch gedurende 15 jaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen, zoals vereist in WGBO.

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Bewust Holistisch verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen waaronder uitnodigingen voor workshops en recepten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de akkoordverklaring op het intakeformulier.

Voor bovengenoemde doelstellingen kan Bewust Holistisch de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bewust Holistisch opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat het aangemeld is. 

  Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven
 • Het vertrekken van gegevens aan (huis)arts/ verwijzer na uw uitdrukkelijke toestemming
 • Het verzorgen van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Dossiervorming

         Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn

Bewust Holistisch bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij dienen ons hierbij te houden aan de wetgeving die voor ons van toepassing is. Deze bepaalt een bewaartermijn van 15 jaar voor persoonsgegevens.

  Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorisch maatregelen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Bewust Holistisch van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord op alle systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Wij werken met extra beveiligde serveromgevingen voor online opslag van data en cliëntdossiers;
 • Fysieke privacygevoelige informatie wordt bewaard in ruimten die niet bereikbaar zijn voor anderen dan de personen die namens Bewust Holistisch kennis van uw gegevens kunnen nemen.

  Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt dit recht uitsluiten inroepen door een mail te sturen aan info@bewust-holistisch.nl waarin u uw wensen kenbaar maakt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.

  Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op:

Bewust Holistisch

Peter de Moor

info@bewust-holistisch.nl

06-11308940